Splošni pogoji poslovanja Home Furniture Design International d.o.o. (GA+kuhinje) 01-2023

 

1.     člen

Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje nakupa in prodaje izdelkov, ki jo izvaja družba Home Furniture Design International d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana ali njeni pooblaščeni prodajalci in posredniki (v nadaljevanju tudi: »GA+kuhinje« ali »prodajalec«).

Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vse kupce GA+kuhinje, pri čemer se deli splošnih pogojev, ki določajo posebne ugodnosti za kupce potrošnike, uporabljajo zgolj za potrošnike -  fizične osebe, kot jim daje status Zakon o varstvu potrošnikov (Url. RS Uradni list RS, št. 130/22) in se jih v nadaljnjem tekstu poimenuje: kupci-potrošniki (kupec-potrošnik).

Zakon o varstvu potrošnikov kot kupca-potrošnika določa: fizično osebo, ki pridobiva ali uporablja blago, storitve in digitalno vsebino za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Za ostale kupce, ki nimajo lastnosti potrošnikov po Zakonu o varstvu potrošnikov (primeroma: pravne osebe, osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, itd.) in pri katerih torej ne gre za kupce-potrošnike, se deli teh splošnih pogojev, ki določajo posebne ugodnosti za kupce-potrošnike, ne uporabljajo in se za urejanje medsebojnih razmerij uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika, razen v kolikor bolj specifični zakon ali ti splošni pogoji ne določajo izrecno drugače.

 

2. člen

Vrste nakupa
Ti splošni pogoji se nanašajo na prodajo s takojšnjim plačilom. Za takojšnje plačilo šteje tudi pogodba, pri kateri se kupec s posojilodajalcem (običajno: banka ali druga finančna inštitucija) dogovori, da se celotna kupnina prodajalcu plača, kupec pa nato plačuje najeto posojilo posojilodajalcu skozi določeno časovno obdobje.

 

3. člen

Točnost podatkov

Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter družbi GA+kuhinje odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

 

4. člen

Vrste pogodb

Pogodba o prodaji je pogodba, s katero kupec kupi izdelek s takojšnjim plačilom.

 

Kupoprodajna pogodba je med družbo Home Furniture Design International d.o.o. in kupcem v spletni trgovini sklenjena v trenutku, ko kupec odda naročilo in mu prodajalec pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila. 

 

Pogodba, ki se sklepa po pošti, se šteje za sklenjeno s trenutkom, ko podjetje Home Furniture Design International d.o.o. dobi kupčevo pisno izjavo, da ponudbo/pogodbo sprejema. 

 

Pri sklepanju pogodbe na daljavo preko telefona GA+kuhinje kupcu posreduje potrditev ponudbe/pogodbe po navadni ali elektronski pošti. Pogodba šteje za sklenjeno, ko kupec pošlje oziroma prodajalec dobi kupčevo pisno izjavo, da ponudbo/pogodbo sprejema oziroma ko kupec prevzame naročeno blago. 

Vse pogodbe so sklenjene v slovenskem jeziku.

 

5. člen

Odstop od pogodbe 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec-potrošnik pravico, da v štirinajstih (14) dneh od pridobitve dejanske posesti nad blagom oziroma pridobitve dejanske posesti nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih kupec-potrošnik naroči v enem naročilu, ali pridobitve dejanske posesti nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov, prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev v skladu s 134. členom ZVPot-1 (Zakon o varstvu potrošnikov).

 

Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti GA+kuhinje o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe, po elektronski pošti na naslov info@ga.si, s pismom poslanim po pošti na naslov Home Furniture Design International d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priloženi odstopni obrazec na povezavi: Odstop od pogodbe

 

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe iz prvega odstavka tega člena. 

 

Kupec mora izdelek vrniti prodajalcu v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Prejeti izdelek mora vrniti nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

 

Kupec lahko blago vrne po pošti ali ga izroči/dostavi neposredno na naslov Home Furniture Design International d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana. Stroške vračila blaga krije kupec. Blago se vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, od katerega je kupec obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. V primeru, da prodajalec izdelek prevzame pri kupcu, je kupec dolžan nositi stroške prevoza in sicer v višini stroška, plačanega za dostavo izdelka.

 

Če kupec odstopi od te pogodbe, mu bo Home Furniture Design International d.o.o. najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrnilo prejeta plačila. Vračilo plačil se izvede  z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. Home Furniture Design International d.o.o. lahko zadržijo plačilo, dokler ne prejmejo vrnjenega blaga. Vrnitev prejetega izdelka podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

 

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost (in torej ne gre za kupca - potrošnika), zanjo določila tega člena ne veljajo.

Pri nakupu v trgovini po oddaji prednaročila preko spleta ne gre za sklenitev pogodbe na daljavo. Vaše zahtevke za vračilo blaga bomo v navedenih in drugih podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki nam jih zagotavljajo naši dobavitelji. Prosimo, da upoštevate, da v teh primerih lahko omogočimo le zamenjavo z drugimi izdelki po vaši izbiri, kupnine ne vračamo.

 

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pri katerih je predmet nakupa blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika in ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam ali zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.

 

V drugih primerih (ko pogodba ni sklenjena zunaj poslovnih prostorov ali na daljavo) ima kupec možnost odstopa od pogodbe skladno z veljavno zakonodajo.

 

 

6. člen

Prodajna pogodba

S pogodbo o prodaji s takojšnjim plačilom se prodajalec kupcu zaveže izročiti izbrani izdelek proti takojšnjemu plačilu celotne kupnine. V pogodbi o prodaji s takojšnjim plačilom kupec in prodajalec opredelita znamko, tip in model izdelka, ceno, strošek dostave izdelka ter druge elemente naročila. Podatki o sklenjeni pogodbi oz. o oddanem naročilu so shranjeni v podatkovni bazi prodajalca.

 

Fotografije, objavljene na www.ga.si, so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Prodajalec si pridružuje pravico do obračuna stroškov skladiščenja aparatov in kuhinj v skladišču GA+kuhinje. Obračun začne teči po prvem mesecu skladiščenja od dneva, ko je bil kupcu aparat na voljo na skladišču GA+kuhinje. Obračun se opravi po veljavnem ceniku z dne 03.01.2023.

 

7. člen 
Cena in plačilni roki 

Veljavna cena izdelka je tista, ki je objavljena na dan naročila. 
Kupec poravna celotno kupnino prodajalcu na TRR št. 0284 3026 4742 086,  odprt pri NLB d.d. z ustreznim sklicem, s plačilom v posamezni trgovini oziroma dostavljavcu v gotovini ob dostavi in prevzemu blaga.

Popusti pri posameznih akcijah in dodatne ugodnosti se ne seštevajo, razen če je posebej navedeno drugače. 

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. V posebne promocije spletne trgovine uvrščamo razne kupone za dodatni popust. Kuponi oziroma promocijske kode veljajo samo v spletni trgovini in se med seboj ne seštevajo. Kuponi oziroma promocijske kode so časovno omejene in jih v fizičnih trgovinah ni možno koristiti. Roki posameznih akcij so navedeni ob ponudbi in se njihov čas trajanja razlikuje. Možnost napak cen na spletni strani ni izključena in se za njih iskreno opravičujemo. Podjetje HFDI d.o.o. si pridržuje pravico do odstopa pogodbe v primeru očitnih napak. Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne. ter jih podjetje HFDI d.o.o. v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vklučuje tudi očitne napake v ceni. V primeru nakupa artikla, ki vključuje očitno napako bo kupec o tem obveščen in upravičen do odstopa pogodbe ter vračila kupnine.

 

8. člen

Dostava 

V primeru, da GA+kuhinje oz. zunanji pogodbeni partner izdelek dostavi na želeni naslov kupca v R. Sloveniji, znaša rok dostave v primeru, da je izdelek na zalogi, tri delovne dni, v nasprotnem primeru pa ustrezno dlje. Strošek dostave izdelka znaša 9,99 € ne glede na kraj, ki se nahaja v R. Sloveniji, oz. velikost, težo ter ceno izdelka. Za izdelke, višje od 150 cm in težje od 100 kg, mora kupec ob dostavi zagotoviti dve osebi za vnos izdelka v stanovanje.

 

V primeru, da ob dostavi kupec na dogovorjenem naslovu ni prisoten, izdelek lahko veljavno prevzame polnoletna oseba, ki živi v istem gospodinjstvu skupaj s kupcem, oziroma druga oseba, ki jo kupec pooblasti za prevzem. Oseba, ki prevzame dostavljeni izdelek, prevzem izdelka ter prevzem vseh spremljajočih dokumentov potrdi s podpisom dobavnice, zraven pa navede svoje ime, priimek ter datum prevzema in razmerje do naročnika.

Strošek dostave izdelka v R. Sloveniji za člane GA+kuhinje kluba znaša 9,99 € ne glede na kraj dostave v R. Sloveniji oz. velikost, težo ter ceno izdelka.

Ob dostavi aparata na želeni naslov se kupcu preda dobavnica, račun pa se stranki pošlje naknadno po pošti. Garancijski list, seznam pooblaščenih servisov in navodila za uporabo v slovenskem jeziku priloži dobavitelj k aparatu. Original sklenjene pogodbe hrani GA+kuhinje na sedežu družbe.

 

Stranki pogodbe določita rok dobave za vsako naročilo posebej, pri čemer rok ni fiksen, temveč je okviren in glede tega prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti. Rok dostave se v primeru, da se pri dobavitelju kuhinj/gospodinjskih aparatov rok podaljša, skladno s tem podaljša tudi rok dobave pri kupcu, pri čemer se o novem roku dostave kupca obvesti. V primeru zahtev po spremembi blaga (karakteristike, oblika, dodatna naročila) na strani kupca oziroma drugih okoliščin, ki nastanejo na strani kupca, se rok dostave ustrezno podaljša. 

 

9. člen

Poškodbe izdelka 

Kupec je dolžan pri prevzemu izdelka pozorno pregledati embalažo in njeno vsebino. V primeru poškodbe izdelka je kupec dolžan na poškodbo takoj opozoriti prodajalca oziroma dostavljavca, odvisno od tega ali prevzema izdelek kupec pri prodajalcu ali pa mu je bil dostavljen. Kupec je dolžan skupaj s prodajalcem/dostavljavcem sestaviti uradni zapisnik GA+kuhinje in dosledno izpolniti rubriko o stanju embalaže in izdelka. Kupec bo poškodovan izdelek, skupaj z uradnim zapisnikom posredoval na GA+kuhinje brez stroškov pošiljanja. Po prejemu poškodovanega izdelka bomo v najkrajšem roku poslali kupcu nov izdelek.

V primeru, da kupec-potrošnik opazi poškodbo po dostavi izdelka, vendar v največ 30 dneh po dostavi, poškodbo prijavi na številki GA+kuhinje 01 520 46 71. Pogoj za prijavo poškodbe izdelka v roku 30 dni po dostavi je shranjena embalaža, na podlagi katere se ugotavlja, kje oz. kako je poškodba nastala. Zaželeno je tudi, da je poškodba zabeležena s fotoaparatom in fotografije poslane na naslov reklamacije@ga.si. 
Kasnejše reklamacije, razen v kolikor zakon določa drugače, niso možne.

Kupci ne-potrošniki, so dolžni o ugotovljenih napakah obvestiti prodajalca pisno, v rokih, ki jih določa OZ.

Kupec bo poškodovani izdelek, ki mora biti zapakiran v prvotni embalaži in zaščiten, skupaj z uradnim zapisnikom poslal na GA+kuhinje. Po prejemu poškodovanega izdelka bomo v najkrajšem roku poslali kupcu nov izdelek. 

Kupec ne sme sam transportirati izdelka, za katerega uveljavlja poškodbo.


10. člen

Garancije in GA+kuhinje Jamstvo
1. Obvezna garancija proizvajalca 
GA+kuhinje zagotavljajo pooblaščeni servis za izdelke, ki jih je kupec kupil pri GA+kuhinje v skladu s pogoji garancije in servisiranja, ki jih nudi proizvajalec posameznega izdelka. Proizvajalec je v skladu z zakonom dolžan prvemu kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga za rok enega leta. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom prodajalca. Pravice potrošnikov pri uveljavljanju  garancije so v skladu s 97. členom ZVPot-1 (Zakon o varstvu potrošnikov).

 

2. Neskladnost blaga  
Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost blaga, če so izpolnjeni pogoji, določeni v ZVPot-1. Kupec uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost blaga, če o neskladnosti obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Prodajalec je odgovoren za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in se
pokaže v dveh letih po dobavi blaga.
Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati neskladnost in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilu o neskladnosti je potrebno priložiti kopijo računa in garancijski list. Obvestilo o neskladnosti lahko kupec prodajalcu sporoči/preda osebno v katerikoli izmed GA+kuhinje poslovalnic pri čemer mu prodajalec izda potrdilo ali na naslov e-pošte: info@ga.si.
Prodajalec ne odgovarja za neskladnost, če je kupca ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost, kot jih določa veljavna zakonodaja o varstvu potrošnikov, kupec pa je ob sklenitvi pogodbe izrecno in ločeno sprejel neskladnost.
Kupec lahko od prodajalca zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko je GA+kuhinje obvestil o neskladnosti, ki ne sme biti daljši od 30 dni, brezplačno odpravi neskladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za kupca, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za
katerega kupec potrebuje blago. Rok se lahko podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar ne dlje kot za 15 dni. GA+kuhinje bo kupca obvestil o številu dni za podaljšanje roka in razlogih za podaljšanje pred potekom 30-dnevnega roka.
Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o neskladnosti, je upravičen, da po sledečem vrstnem redu:
1.) od prodajalca zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
2.) od prodajalca zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

 

3. Akcije podaljšanih garancij

V primeru podaljšanih akcij različnih dobaviteljev lahko pogoje in navodila za uveljavljanje polnih garancij in jamstev najdete na uradnih spletnih straneh posamezne blagovne znamke. 

 

 

11. člen

Splošni pogoji opravljanja strokovnih priklopov gospodinjskih aparatov

 

Storitev priklopa vključuje odklop in demontažo starega aparata, montažo novega in na željo stranke odvoz starega aparata.

Odklop in demontaža se izvede le v primeru, da je to izvedljivo. V kolikor je pri tem posegu potrebno razbijati ploščice ali betonski pult ali rezati omarice ter opravljati druga dodatna gradbena dela, mora le-ta urediti stranka predhodno na svoje stroške. 

V kolikor izvajalec del ugotovi, da prostor ni pripravljen po navodilih za priklope, lahko delo zavrne. V temu primeru se stranki zaračunajo stroški prihoda izvajalca strokovnih priklopov po veljavnem ceniku.


11.1. PRIKLOP MANJ ZAHTEVNA DELA 

 

SUŠILNI STROJ:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini aparata 
(največ 1 meter od aparata).
Montaža veznega elementa ni vključena v ceno. Vezni element mora ustrezati aparatu.


HLADILNIK - PROSTOSTOJEČI:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- menjava smeri odpiranja vrat je vključena v ceno storitve priklopa.

 

ZAMRZOVALNA SKRINJA:

- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).

 

ZAMRZOVALNIK PROSTOSTOJEČI:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- menjava smeri odpiranja vrat je vključena v ceno storitve priklopa.

 

11.2. PRIKLOP ZAHTEVNA DELA 

 

PRALNI STROJ / PRALNO SUŠILNI STROJ:
- pripravljen dovod vode: ustrezna in delujoča pipa ¾ cole v neposredni bližini aparata 
(največ 1 meter od aparata).
- pripravljen odvod vode: stenski ali talni odtok z ustrezno 'smrekico' v neposredni bližini 
aparata (največ 1 meter od aparata).
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini aparata 
(največ 1 meter od aparata).

 

PROSTOSTOJEČI POMIVALNI STROJ:
- pripravljen dovod vode: ustrezna in delujoča pipa ¾ cola v neposredni bližini aparata 
(največ 1 meter od aparata).
- pripravljen odvod vode: stenski ali talni odtok z ustrezno 'smrekico' v neposredni bližini 
aparata (največ 1 meter od aparata).
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini aparata 
(največ 1 meter od aparata).

 

ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK - PROSTOSTOJEČ:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).


11.3. PRIKLOP BOLJ ZAHTEVNA DELA

 

KUHALNA PLOŠČA:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- pripravljen dovod plina: pipa ali jeklenka ali ustrezna cev od jeklenke do aparata v 
neposredni bližini (največ 1 meter od aparata).
- pripravljeno pohištvo - dimenzijsko in funkcionalno ustrezno (pravilna dimenzija izreza v 
pult).
- menjava šob je vključena v ceno storitve priklopa.

 

PEČICA:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- pripravljen dovod plina: pipa ali jeklenka ali ustrezna cev od jeklenke do aparata v 
neposredni bližini (največ 1 meter od aparata).
- pripravljeno pohištvo - dimenzijsko in funkcionalno ustrezno (dovolj velika odprtina v 
pohištvu za vgradnjo pečice)

 

VGRADNI POMIVALNI STROJ:
- pripravljen dovod vode: ustrezna in delujoča pipa ¾ cola v neposredni bližini aparata 
(največ 1 meter od aparata).
- pripravljen odvod vode: stenski ali talni odtok z ustrezno 'smrekico' v neposredni bližini 
aparata (največ 1 meter od aparata).
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini aparata 
(največ 1 meter od aparata).

 

HLADILNIK - ENOVRATNI VGRADNI:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- pripravljeno pohištvo - dimenzijsko in funkcionalno ustrezno (pravilna izbira kuhinjskih 
spon in dimenzij prostora vgradnje aparata)
- menjava smeri odpiranja vrat je vključena v ceno storitve priklopa.

 

HLADILNIK - DVOVRATNI VGRADNI:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- pripravljeno pohištvo-dimenzijsko in funkcionalno ustrezno (pravilna izbira kuhinjskih 
spon in dimenzij prostora vgradnje aparata)
- menjava smeri odpiranja vrat je vključena v ceno storitve priklopa.

 

ZAMRZOVALNIK VGRADNI:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- menjava smeri odpiranja vrat je vključena v ceno storitve priklopa.

 

PRIKLOP AMERIŠKEGA HLADILNIKA:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- pripravljeno pohištvo - dimenzijsko in funkcionalno ustrezno (pravilna izbira kuhinjskih 
spon in dimenzij prostora vgradnje aparata)
- pripravljen dovod vode: ustrezna in delujoča pipa ¾ cola v neposredni bližini aparata 
(največ 1 meter od aparata).

 

PLINSKI ŠTEDILNIK - PROSTOSTOJEČ:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- pripravljen dovod plina: pipa ali jeklenka ali ustrezna cev od jeklenke do aparata v 
neposredni bližini (največ 1 meter od aparata).
- menjava šob je vključena v ceno storitve priklopa.

 

PEČICA IN KUHALNA PLOŠČA KOT SET:
-pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- pripravljen dovod plina: pipa ali jeklenka ali ustrezna cev od jeklenke do aparata v 
neposredni bližini (največ 1 meter od aparata).
- pripravljeno pohištvo - dimenzijsko in funkcionalno ustrezno (pravilna dimenzija izreza v 
pult, dovolj velika odprtina v pohištvu za vgradnjo pečice)
- menjava šob je vključena v ceno storitve priklopa.

 

11.5. PAKET ELEKTRIČNIH PRIKLOPOV GOSPODINJSKIH APARATOV
Namenjen je strankam, katere kupijo kuhinjo in gospodinjske aparate v GA+kuhinje in se 
odločijo tudi za priklop vseh aparatov v kuhinji. Za priklope gospodinjskih aparatov pri 
stranki veljajo zgoraj napisani splošni pogoji za posamezni priklop aparata.
Monterji kuhinj aparate, kupljene v GA+kuhinje, brezplačno vgradijo. Izvajalec strokovnih 
priklopov je naknadno poslan k stranki, ko je kuhinja že zmontirana, da aparate priklopi in 
stranki na kratko razloži uporabo posameznega aparata. Izvajalec strokovnih priklopov se 
zavezuje, da bo aparate pri stranki priklopil v 3 delovnih dneh po končani montaži kuhinje.
Plinske kuhalne plošče oziroma plinski štedilniki so po večini pripravljeni na mestni plin, v 
primeru priklopa na jeklenko je zamenjava šob del storitve priklopa.
V kolikor želi stranka zamenjavo strani odpiranja vrat pri vgradnem hladilniku, ji to storitev 
opravi monter kuhinje. V kolikor ima stranka prostostoječi hladilnik in želi zamenjavo smeri 
odpiranja vrat odpiranja, ji le-to storitev opravi izvajalec strokovnih priklopov.

 

12. člen

Klub GA+kuhinje

 

Klub GA+kuhinje je namenjen kupcem, ki želijo biti deležni prednosti, ugodnosti in priložnosti, ki jim jih zagotavlja članstvo v klubu. 

Pogoji članstva 
Kupec postane član kluba GA+kuhinje ob prvem nakupu, ko izpolni in podpiše pristopno izjavo oz. pogodbo o prodaji. Včlanitev je možna neposredno na prodajnem mestu, preko spleta in pošte. Člani GA+kuhinje kluba lahko postanejo kupci-potrošniki in kupci ne-potrošniki. Za kupce ne-potrošnike 3 letno GA+kuhinje Jamstvo ne velja.

Članstvo v klubu GA+kuhinje je brezplačno in ne predstavlja nobenih obveznosti za člana. 

Ugodnosti za člane kluba GA+kuhinje: 
- nakup po ugodnih klubskih cenah, ki so nižje od rednih cen,
- odkup starih aparatov po klubskih odkupnih cenah, 
- dostava aparatov  v R. Sloveniji za 9,99 €, 
- brezplačna dostava in montaža kuhinj v vrednosti lesenega dela nad 2.300,00€ 

 

Varovanje osebnih podatkov

GA+kuhinje, kot upravljavec osebnih podatkov članov, obdeluje osebne podatke v skladu z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 163/22 s spremembami) in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Z včlanitvijo v GA+kuhinje klub se kupec strinja, da mu lahko občasno pošiljamo oglasni material. Vsi podatki se lahko uporabljajo le za naslednje namene: statistične obdelave, trženjske raziskave, pošiljanje oglasnega gradiva, vabil, spremljanje nakupovalnih vsebin kupcev, telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje. GA+kuhinje osebne podatke članov obdeluje do pisnega preklica privolitve člana.

 

Prekinitev članstva

Član prekine članstvo tako, da o tem pisno obvesti podjetje Home Furniture Design International d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana. 

 

Sprememba pogojev 
GA+kuhinje klub si pridržuje pravico spreminjanja in dopolnjevanja pogojev GA+kuhinje kluba in programov ugodnosti, o čemer bo pravočasno obveščal svoje člane preko svoje spletne strani.

Informacije in kontakti
Klub GA+kuhinje - Home Furniture Design International d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01 520 46 66 
E-pošta: info@ga.si

 

13. člen

 

13.1. Nakup lesenega pohištva 

 

Ob nakupu lesenega dela pohištva v skupni vrednosti nad 2.300,00 € z vsemi vključenimi popusti in davkom na dodano vrednost je dostava in montaža pohištva brezplačna. Pri nakupu lesenega dela pohištva v skupni vrednosti pod 2.300,00 € znaša cena dostave in montaže po veljavnem ceniku. Dostava in montaža pohištva se vrši samo na območju Republike Slovenije.

V primeru, da stranka odkloni našo montažo ali pa se bo pohištvo montiralo izven meja Republike Slovenije, mora stranka sama poskrbeti za prevoz pohištva iz skladišča. Če stranka sama prevzame pohištvo v skladišču, s podpisom dobavnice potrjuje, da je prevzela nepoškodovano blago in posledično ni možno uveljavljati transportnih poškodb.

 

13.2. Osnovna montaža kuhinje vključuje: 

- dostavo in vnos lesenega pohištva v pritličje do vključno 4. nadstropja bloka oziroma dostava in vnos v hišo, 

- postavitev omaric po načrtu brez potrebnih predelav le-teh (rezanje po širini in globini), 

- rezanje pultov zaradi nepravih kotov, izrez pulta za vgradno korita in kuhalne plošče (kupljenih v GA+ kuhinje) 

- izrezi v podnožju za prezračevalne rešetke in za potrebe pomivalnega stroja, 

- vgradnja aparatov, razen vgradnih stropnih nap (kupljenih v GA+ kuhinje).

 

V primeru onemogočenega oziroma oteženega vnosa pohištva in gospodinjskih aparatov mora kupec na lastne stroške poskrbeti za vnos v prostor. V primeru, da ob prihodu monterjev na objekt na dogovorjeni termin montaže prostor ni pripravljen ali stranka ni omogočila dostopa do objekta in vnosa v prostor, se za neizvedeno montažo zaračuna znesek po veljavnem ceniku, ki mora biti poravnan s strani stranke najmanj 1 teden pred novim terminom montaže.

Dostava prostostoječih aparatov 

Zaradi svoje specifikacije, so lahko prostostoječi aparati dobavljeni tudi pred ali po dostavi/montaži lesenega pohištva in/ali ostalih vgradnih elementov/aparatov.

13.3 Montaža lesenega pohištva in aparatov se izvaja na podlagi načrta. Stranka s podpisom dokumentov potrjuje, da je seznanjena z načrtom in karakteristikami pohištva in prevzema odgovornost za pripravo inštalacij in prostora po opravljeni izmeri (skica z merami mora biti priložena). V primeru, da stranka po zaključeni izmeri s strani pooblaščenega izvajalca GA+ kuhinj dodatno posega v prostor, kjer se pohištvo montira in o tem pisno ne obvesti prodajalca, stranka sama nosi vse dodatne stroške, ki bi nastali iz tega naslova.

Za vsa dodatna dela in spremembe, ki niso zajete v skici, ki jo je stranka podpisala ob naročilu pohištva, se mora stranka predhodno pisno dogovoriti s prodajalcem. Brezplačna vgradnja gospodinjskih aparatov ob montaži kuhinje ne vključuje:

- izdelave izvrtin v kuhinjska korita za namen montaže kuhinjske armature,

- montaže kuhinjske armature,

- priklopa aparatov na plinsko, električno in vodovodno omrežje, 

- rezanja ALU dimnikov pri kuhinjskih napah,

- montaže stropnih nap (vgrajenih v strop).

 

13.4 Priklop aparatov v kuhinji se lahko naroči ob nakupu aparatov, v skladu z veljavnim cenikom.

V primeru, da stranki priklop aparatov na električno, plinsko in/ali vodovodno omrežje opravi oseba, ki ni usposobljena in pooblaščena za tovrstna dela, GA+ kuhinje ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe in napake, ki bi lahko nastale na aparatih, lesenem pohištvu in objektu zaradi nestrokovnega priklopa. Prav tako za takšne aparate ni možno uveljavljati garancije.

Za aparate, ki niso kupljeni v GA+ kuhinje, se zaračuna vgradnja po veljavnem ceniku na vsak posamezen aparat. Aparati morajo biti dostavljeni na lokacijo pred izvedbo montaže pohištva in aparatov. GA+ kuhinje ne prevzemajo odgovornosti iz naslova poškodb ali nedelovanja aparatov, kupljenih drugje.

Stranka mora embalažo aparatov, ki so bili kupljeni v GA+ kuhinje, shraniti do prvega zagona aparata, saj jo potrebuje v primeru uveljavljanja morebitne reklamacije.

Menjavo strani odpiranja vrat pri prostostoječih hladilnikih ne izvajajo monterji kuhinj in se je za to potrebno obrniti na pooblaščeni servis aparata.

 

13.5 Kupnina za leseno pohištvo in aparate mora biti v celoti poravnana najkasneje 1 teden pred predvideno montažo. V primeru, da se montaža prestavi na zahtevo/željo strank, mora stranka vseeno poravnati preostalo kupnino najkasneje 1 teden pred prvotno dogovorjenim terminom montaže.

Če kupec blaga (lesenega dela pohištva in/ali gospodinjskih aparatov) ne prevzame v dogovorjenem roku (zamuda pri prevzemu), je družba Home Furniture Design International d.o.o. po neuspešni določitvi naknadnega roka upravičena blago na stroške kupca skladiščiti v skladu z veljavnim cenikom. Po določitvi primernega naknadnega roka najmanj dveh tednov, imamo pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati odškodnino. 

V primeru, da stranka ne prevzame lesenega dela pohištva in/ali gospodinjskih aparatov v dogovorjenem roku, oziroma se montaža zaradi razlogov pri stranki ne opravi v potrjenem terminu, si prodajalec pridržuje pravico do obračuna stroškov skladiščenja aparatov in pohištva v skladišču GA+ kuhinje. Obračun začne teči po prvem mesecu skladiščenja, od dneva, ko so bili kupcu leseni del pohištva in aparati na voljo v skladišču GA+ kuhinje. Obračun se opravi po veljavnem ceniku. Odgovornost za naključno uničenje blaga preide na kupca. 

 

13.6 

Nakup eksponatov lesenega pohištva: pri nakupu lesenih delov pohištva velja načelo videno – kupljeno. Stranka in prodajalec sta dolžna pregledati eksponat in na zapisnik zabeležiti morebitne nepravilnosti in/ali poškodbe eksponata. Pri pohištvenih eksponatih lahko zaradi zunanjih dejavnikov pride do barvnih odstopanj pri ličnicah pohištva in/ali pultu/površini, pri čemer se morebitno odstopanje zapiše v zapisnik. Pri nakupu pohištvenega eksponata iz salona GA+kuhinje, dostava in montaža pohištvenega eksponata pri stranki ni vključena v ceno. Za pohištvene eksponate nudimo 1 leto garancije, GA+kuhinje Jamstva ni možno uveljavljati. Enoletna garancija na pohištvene eksponate ne vključuje napak in poškodb, ki so bile vidne ob samem nakupu eksponata, kot tudi ne morebitnih manjših prask, odrgnin in ostalih manjših nepravilnosti. Prav tako garancija ne pokriva morebitnega barvnega odstopanja pri ličnicah in/ali delovnem pultu, ki lahko nastane zaradi razstave lesenega pohištva v salonu.

Prodajalec si pridržuje pravico, da v roku 30 dni izvede demontažo pohištvenega eksponata v salonu. Kupec mora v roku 7 koledarskih dneh po prejemu pisnega obvestila o pripravljenem eksponatu le-tega prevzeti v salonu. Po preteku tega roka se začnejo obračunavati stroški skladiščenja lesenega pohištva po veljavnem ceniku. 

 

14. člen

Varovanje osebnih podatkov

 

Home Furniture Design International d.o.o. bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

 

Vse podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki varovanja osebnih podatkov www.ga.si/politika-varovanja-os-podatkov)

 

15. člen

Kupec, v največji meri, kot jo dopušča veljavna zakonodaja, soglaša, da o morebitnem sporu, ki bi se nanašal na pogodbo o prodaji oziroma na obseg in izvrševanje pravic po pogodbi in po teh splošnih pogojih, odloča stvarno pristojno sodišče po sedežu Home Furniture Design International d.o.o..

Izvensodno reševanje potrošniških sporov: Kupec-potrošnik lahko v morebitnem primeru spora iz nakupov, ki so bili opravljeni prek spletne trgovine, ki jo Home Furniture Design International d.o.o. omogoča kot ponudnik blaga in storitev na območju Republike Slovenije, spor poizkuša rešiti prek platforme za reševanje potrošniških sporov (SRPS). Na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov lahko potrošnik dostopa preko spodnje povezave, ki je prav tako dostopna na spletni strani ponudnika.

Platforma je na voljo potrošnikom tukaj: povezava

 

Izven navedenega, Home Furniture Design International d.o.o., v skladu z 8. Členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov in načelom prostovoljnosti, ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, razen, če poseben zakon ali uredba Evropske unije to izrecno določata.

 

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

16. člen

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati s 26.01.2023 in veljajo do spremembe ter se uporabljajo za vse pravne posle, v katerih kot stranka nastopajo Home Furniture Design International d.o.o. ali njegovi pooblaščeni partnerji.

 

Ljubljana 22.06.2023                                                                                                       Home Furniture Design International d.o.o.