Splošni pogoji poslovanja Aparati d.o.o. (GA+kuhinje) 03-2022

 Splošni pogoji poslovanja Aparati d.o.o. (GA+kuhinje) 03-2022

 

1.     člen

Veljavnost splošnih pogojev
Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje nakupa in prodaje izdelkov, ki jo izvaja družba Aparati d.o.o., Grška ulica 13, 1000 Ljubljana ali njeni pooblaščeni prodajalci in posredniki (v nadaljevanju tudi: »GA+kuhinje« ali »prodajalec«).

Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vse kupce GA+kuhinje, pri čemer se deli splošnih pogojev, ki določajo posebne ugodnosti za kupce potrošnike, uporabljajo zgolj za potrošnike -  fizične osebe, kot jim daje status Zakon o varstvu potrošnikov (Url. RS Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) in se jih v nadaljnjem tekstu poimenuje: kupci-potrošniki (kupec-potrošnik).

Zakon o varstvu potrošnikov kot kupca-potrošnika določa: fizično osebo, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Za ostale kupce, ki nimajo lastnosti potrošnikov po Zakonu o varstvu potrošnikov (primeroma: pravne osebe, osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, itd.) in pri katerih torej ne gre za kupce-potrošnike, se deli teh splošnih pogojev, ki določajo posebne ugodnosti za kupce-potrošnike, ne uporabljajo in se za urejanje medsebojnih razmerij uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika, razen v kolikor bolj specifični zakon ali ti splošni pogoji ne določajo izrecno drugače.

 

2. člen

Vrste nakupa
Ti splošni pogoji se nanašajo na prodajo s takojšnjim plačilom. Za takojšnje plačilo šteje tudi pogodba, pri kateri se kupec s posojilodajalcem (običajno: banka ali druga finančna inštitucija) dogovori, da se celotna kupnina prodajalcu plača, kupec pa nato plačuje najeto posojilo posojilodajalcu skozi določeno časovno obdobje.

 

3. člen

Točnost podatkov
Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter družbi GA+kuhinje odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

 

4. člen

Vrste pogodb
Pogodba o prodaji je pogodba, s katero kupec kupi izdelek s takojšnjim plačilom.

 

Kupoprodajna pogodba je med družbo Aparati d.o.o. in kupcem v spletni trgovini sklenjena v trenutku, ko kupec odda naročilo in mu prodajalec pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila. 

 

Pogodba, ki se sklepa po pošti, se šteje za sklenjeno s trenutkom, ko podjetje Aparati d.o.o. dobi kupčevo pisno izjavo, da ponudbo/pogodbo sprejema. 

 

Pri sklepanju pogodbe na daljavo preko telefona GA+kuhinje kupcu posreduje potrditev ponudbe/pogodbe po navadni ali elektronski pošti. Pogodba šteje za sklenjeno, ko kupec pošlje oziroma prodajalec dobi kupčevo pisno izjavo, da ponudbo/pogodbo sprejema oziroma ko kupec prevzame naročeno blago. 

Vse pogodbe so sklenjene v slovenskem jeziku.

 

5. člen

Odstop od pogodbe 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec-potrošnik pravico, da v štirinajstih (14) dneh od pridobitve dejanske posesti nad blagom oziroma pridobitve dejanske posesti nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih kupec-potrošnik naroči v enem naročilu, ali pridobitve dejanske posesti nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov, prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev v skladu s 43.č členom ZVPot (Zakon o varstvu potrošnikov).

 

Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti GA+kuhinje o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe, po elektronski pošti na naslov info@ga.si, s pismom poslanim po pošti na naslov Aparati d.o.o., Grška ulica 13, 1000 Ljubljana. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priloženi odstopni obrazec. https://www.ga.si/odstop.pdf

 

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe iz prvega odstavka tega člena. 

 

Kupec mora izdelek vrniti prodajalcu v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Prejeti izdelek mora vrniti nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

 

Kupec lahko blago vrne po pošti ali ga izroči/dostavi neposredno na naslov Aparati d.o.o., Grška ulica 13, 1000 Ljubljana. Stroške vračila blaga krije kupec. Blago se vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, od katerega je kupec obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. V primeru, da prodajalec izdelek prevzame pri kupcu, je kupec dolžan nositi stroške prevoza in sicer v višini stroška, plačanega za dostavo izdelka.

 

Če kupec odstopi od te pogodbe, mu bo Aparati d.o.o. najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrnilo prejeta plačila. Vračilo plačil se izvede  z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. Aparati d.o.o. lahko zadržijo plačilo, dokler ne prejmejo vrnjenega blaga. Vrnitev prejetega izdelka podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

 

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost (in torej ne gre za kupca - potrošnika), zanjo določila tega člena ne veljajo.

Pri nakupu v trgovini po oddaji prednaročila preko spleta ne gre za sklenitev pogodbe na daljavo. Vaše zahtevke za vračilo blaga bomo v navedenih in drugih podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki nam jih zagotavljajo naši dobavitelji. Prosimo, da upoštevate, da v teh primerih lahko omogočimo le zamenjavo z drugimi izdelki po vaši izbiri, kupnine ne vračamo.

 

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pri katerih je predmet nakupa blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika in ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam ali zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.

 

V drugih primerih (ko pogodba ni sklenjena zunaj poslovnih prostorov ali na daljavo) ima kupec možnost odstopa od pogodbe skladno z veljavno zakonodajo. 

 

6. člen

Prodajna pogodba
S pogodbo o prodaji s takojšnjim plačilom se prodajalec kupcu zaveže izročiti izbrani izdelek proti takojšnjemu plačilu celotne kupnine. V pogodbi o prodaji s takojšnjim plačilom kupec in prodajalec opredelita znamko, tip in model izdelka, ceno, strošek dostave izdelka ter druge elemente naročila. Podatki o sklenjeni pogodbi oz. o oddanem naročilu so shranjeni v podatkovni bazi prodajalca.

 

Fotografije, objavljene na www.ga.si, so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Prodajalec si pridružuje pravico do obračuna stroškov skladiščenja aparatov in kuhinj v skladišču GA+kuhinje. Obračun začne teči po prvem mesecu skladiščenja od dneva, ko je bil kupcu aparat na voljo na skladišču GA+kuhinje. Obračun se opravi po veljavnem ceniku z dne 01.01.2019 po ceni 1,00 € na dan za aparate in 5,00 € na dan za kuhinje. Vsi navedeni zneski že vsebujejo pripadajoči DDV.

 

7. člen 
Cena in plačilni roki 
Veljavna cena izdelka je tista, ki je objavljena na dan naročila. 
Kupec poravna celotno kupnino prodajalcu na TRR št. 1010 0005 4881 237,  odprt pri INTESA SANPAOLO BANK z ustreznim sklicem, s plačilom v posamezni trgovini oziroma dostavljavcu v gotovini ob dostavi in prevzemu blaga.

Popusti pri posameznih akcijah in dodatne ugodnosti se ne seštevajo, razen če je posebej navedeno drugače.

 

8. člen

Dostava 
V primeru, da GA+kuhinje oz. zunanji pogodbeni partner izdelek dostavi na želeni naslov kupca v R. Sloveniji, znaša rok dostave v primeru, da je izdelek na zalogi, največ tri delovne dni, v nasprotnem primeru pa ustrezno dlje. Strošek dostave izdelka znaša 9,99 € ne glede na kraj, ki se nahaja v R. Sloveniji, oz. velikost, težo ter ceno izdelka. Za izdelke, višje od 150 cm in težje od 100 kg, mora kupec ob dostavi zagotoviti dve osebi za vnos izdelka v stanovanje.

 

V primeru, da ob dostavi kupec na dogovorjenem naslovu ni prisoten, izdelek lahko veljavno prevzame polnoletna oseba, ki živi v istem gospodinjstvu skupaj s kupcem, oziroma druga oseba, ki jo kupec pooblasti za prevzem. Oseba, ki prevzame dostavljeni izdelek, prevzem izdelka ter prevzem vseh spremljajočih dokumentov potrdi s podpisom dobavnice, zraven pa navede svoje ime, priimek ter datum prevzema in razmerje do naročnika.

Strošek dostave izdelka v R. Sloveniji za člane GA+kuhinje kluba znaša 6,99 € ne glede na kraj dostave v R. Sloveniji oz. velikost, težo ter ceno izdelka.

Ob dostavi aparata na želeni naslov se kupcu preda dobavnica, račun pa se stranki pošlje naknadno po pošti. Garancijski list, seznam pooblaščenih servisov in navodila za uporabo v slovenskem jeziku priloži dobavitelj k aparatu. Original sklenjene pogodbe hrani GA+kuhinje na sedežu družbe.

 

Stranki pogodbe določita rok dobave za vsako naročilo posebej, pri čemer rok ni fiksen, temveč je okviren in glede tega prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti. Rok dostave se v primeru, da se pri dobavitelju kuhinj/gospodinjskih aparatov rok podaljša, skladno s tem podaljša tudi rok dobave pri kupcu, pri čemer se o novem roku dostave kupca obvesti. V primeru zahtev po spremembi blaga (karakteristike, oblika, dodatna naročila) na strani kupca oziroma drugih okoliščin, ki nastanejo na strani kupca, se rok dostave ustrezno podaljša. 

 

9. člen

Poškodbe izdelka 
Kupec je dolžan pri prevzemu izdelka pozorno pregledati embalažo in njeno vsebino. V primeru poškodbe izdelka je kupec dolžan na poškodbo takoj opozoriti prodajalca oziroma dostavljavca, odvisno od tega ali prevzema izdelek kupec pri prodajalcu ali pa mu je bil dostavljen. Kupec je dolžan skupaj s prodajalcem/dostavljavcem sestaviti uradni zapisnik GA+kuhinje in dosledno izpolniti rubriko o stanju embalaže in izdelka. Kupec bo poškodovan izdelek, skupaj z uradnim zapisnikom posredoval na GA+kuhinje brez stroškov pošiljanja. Po prejemu poškodovanega izdelka bomo v najkrajšem roku poslali kupcu nov izdelek.

V primeru, da kupec-potrošnik opazi poškodbo po dostavi izdelka, vendar v največ 30 dneh po dostavi, poškodbo prijavi na številki GA+kuhinje 01 520 46 71. Pogoj za prijavo poškodbe izdelka v roku 30 dni po dostavi je shranjena embalaža, na podlagi katere se ugotavlja, kje oz. kako je poškodba nastala. Zaželeno je tudi, da je poškodba zabeležena s fotoaparatom in fotografije poslane na naslov reklamacije@ga.si. 
Kasnejše reklamacije, razen v kolikor zakon določa drugače, niso možne.

Kupci ne-potrošniki, so dolžni o ugotovljenih napakah obvestiti prodajalca pisno, v rokih, ki jih določa OZ.

Kupec bo poškodovani izdelek, ki mora biti zapakiran v prvotni embalaži in zaščiten, skupaj z uradnim zapisnikom poslal na GA+kuhinje. Po prejemu poškodovanega izdelka bomo v najkrajšem roku poslali kupcu nov izdelek. 

Kupec ne sme sam transportirati izdelka, za katerega uveljavlja poškodbo.


10. člen

Garancije in GA+kuhinje Jamstvo
1. Garancija proizvajalca 
GA+kuhinje zagotavljajo pooblaščeni servis za izdelke, ki jih je kupec kupil pri GA+kuhinje v skladu s pogoji garancije in servisiranja, ki jih nudi proizvajalec posameznega izdelka. Proizvajalec je v skladu z zakonom dolžan prvemu kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga za rok enega leta. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu, prodajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom prodajalca. Če proizvajalec v garancijskem roku ne popravi izdelka v 45 dneh od dneva prijave okvare ali če okvare ni mogoče popraviti, proizvajalec izdelek zamenja z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Ta pravica ugasne po dveh letih od dneva, ko je kupec-potrošnik zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo blaga z novim, oziroma po enem letu za kupca ne-potrošnika.

 

2. Stvarna napaka  
Če kupljeni izdelki že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali delovanje in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov ter ste kupec-potrošnik, kot to določa Zakon o varstvu potrošnikov, nas o tem  s pisnim obvestilom ali osebno ter najkasneje v roku dveh (2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita in največ dveh (2) let od dneva dobave izdelka, obvestite. Zahtevate lahko, da:

  • brezplačno odpravimo stvarno napako na izdelku ali
  • vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju s stvarno napako ali
  • izdelek s stvarno napako zamenjamo z novim brezhibnim blagom ali
  • vrnemo celotni plačani znesek.

 

Izdelek nam v pregled dostavite ali pošljite, vendar upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, zahtevi ugodimo v roku osmih (8) dni po prejemu izdelka v pregled. V nasprotnem primeru vas v roku osmih (8) dni po prevzemu izdelka na sedežu Aparati d.o.o. na Grški ulici 13 v Ljubljani pisno obvestimo, da je napaka sporna.

Če se po prevzemu stvari pokaže, da ima stvar kakšno napako, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti in niste kupec po Zakonu o varstvu potrošnikov (niste kupec-potrošnik), morate o stvarni napaki po OZ obvestiti prodajalca v roku osmih (8) dni, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, od dneva, ko je bila napaka odkrita, vendar največ v roku šestih (6) mesecev, odkar je bila stvar izročena.

3. 3 letno GA+kuhinje Jamstvo 
3 letno GA+kuhinje Jamstvo je mogoče dokupiti za enotno ceno 49,99 € (vključen DDV), ne glede na vrednost kupljenega izdelka, pod pogojem, da ste kupec-potrošnik. 3 letno GA+kuhinje Jamstvo ni brezplačno in ga ni mogoče dokupiti za mikrovalovne pečice in male gospodinjske aparate. 3 letno GA+kuhinje Jamstvo velja za nakupe v GA+kuhinje trgovinah in na sedežu družbe GA+kuhinje ter nakupe, opravljene preko spletne strani www.ga.si. 


4. Pogoji 3 letnega GA+kuhinje Jamstva 
3 letno GA+kuhinje Jamstvo lahko uveljavite le ob predložitvi originalnega računa ter dobavnice, na kateri so navedeni blagovna znamka aparata, trgovec, datum začetka in zaključka 3 letnega GA+kuhinje Jamstva. 3 letno GA+kuhinje Jamstvo se lahko uveljavi po izteku proizvajalčeve garancije, vendar ne več od skupne dobe 5 let od nakupa izdelka. Za uveljavitev 3 letnega GA+kuhinje Jamstva, se mora kupec obrniti na številko 01 520 46 71, kjer bo GA+kuhinje kupca napotil na ustrezen servis, oziroma zagotovil servisiranje izdelka s strani pooblaščenih servisov. Popravila v času 3 letnega GA+kuhinje Jamstva se praviloma opravljajo na domu, stroške transporta bomo priznali le, če bo izdelek po predhodnem dogovoru poslan najbližjemu pooblaščenemu servisu. 3 letno GA+kuhinje Jamstvo preneha v primeru neupoštevanja navodil za uporabo, napak, ki so posledica motenj iz okolja (udar strele, nihanja električne napetosti in podobno), napak in zaustavitev delovanja, ki so posledica različnih tujkov v aparatu (gumbi, elastike, deli tkanine, kovanci, kovinski izdelki in podobno), v primeru popravil s strani nepooblaščene osebe, vgraditve neoriginalnih rezervnih delov, malomarnega ravnanja z izdelkom, mehanskih poškodb ter poškodb, ki so nastale zaradi udarcev po krivdi uporabnika ali tretje osebe, nepravilne vgradnje, nepravilno vzdrževanje (predvsem nepravilno čiščenje s čistili, ki niso primerna oziroma so škodljiva za aparate) ali uporabe aparata v poklicne ali pridobitne dejavnosti, oziroma za namene, ki presegajo običajno rabo v gospodinjstvu. V tem primeru je garancijski rok enak najkrajši garancijski dobi, določen z veljavno zakonodajo. 3 letno GA+kuhinje Jamstvo ne krije posredne ali posledične škode, kot na primer stroškov najema nadomestnega aparata, izgubljenih najemnin in dohodkov, stroškov zaradi prekinitve dela, stroškov za vodo zaradi izliva vode, zmanjšanja vrednosti, lepotnih pomanjkljivosti in podobno. GA+kuhinje ne krije 3 let GA+kuhinje Jamstva, v primeru, da je napaka nastala več kot 8 dni pred prijavo napake. GA+kuhinje bo okvaro odpravil v 45 dneh. V kolikor napake ni mogoče odpraviti, GA+kuhinje ne bo popravljal aparata, temveč bo kupcu priznal popust pri nakupu novega aparata iste blagovne znamke, kot je bil okvarjeni aparat v GA+kuhinje trgovinah v vrednosti 50 % od kupnine pokvarjenega aparata. 

 

 

5. Neupravičeno 3 letno GA+kuhinje Jamstvo
GA+kuhinje ne krije naslednjih napak, ki so posledica napak v uporabi stroja in normalne obrabe oz. vzdrževanja: 

 

- rjavenje ohišja aparata

- vse poškodbe in okvare, ki so posledica nihanja električne napetosti ali udara strele


- pralni stroji: obraba gume in s tem posledica trganja perila; blokiranje črpalk zaradi tujkov, blokiranje ventilov zaradi umazanije; (pre)grobo čiščenje in čiščenje z neustreznimi čistili; ponoven zagon elektronike oz. nastavitev elektronike, ki je posledica nihanja napetosti ali predčasne ustavitve aparata;  zunanje mehanske poškodbe npr. razni plastični pokrovi in gumbi, kljukice na vratih itd.; zunanje poškodbe na dotočni in odtočni cevi (če je dotočna cev na spoju napihnjena - prevelik pritisk); odstranjevanje tujkov iz pralnih strojev ter zamenjavo vseh rezervnih delov, ki so posledica okvar, ki ga je povzročil tujek v aparatu in nihanje pritiska vode, ki so posledica zunanjih dejavnikov. 

- sušilni stroji: poškodbe elektronike, motorja in vseh električnih delov; odstranjevanje tujkov iz sušilnih strojev ter zamenjavo vseh rezervnih delov, ki so posledica okvar, ki ga je povzročil tujek v aparatu;; ponoven zagon elektronike oz. nastavitev elektronike, ki je posledica nihanja napetosti in predčasne ustavitve aparata; nepravilno čiščenje, zamenjava plastičnih pokrovov, gumbov pri katerem je vidno grobo ravnanje s temi deli aparata, kateri so posledica zunanjih dejavnikov; (pre)grobo čiščenje in čiščenje z neustreznimi čistili. 

- pralno sušilni stroji: poškodbe elektronike, motorja in vseh električnih delov; obraba gume in s tem posledica trganja perila; blokiranje črpalk zaradi tujkov, blokiranje ventilov zaradi umazanije, (pre)grobo čiščenje in čiščenje z neustreznimi čistili; ponoven zagon elektronike oz. nastavitev elektronike, ki je posledica nihanja napetosti in predčasne ustavitve aparata; zunanje mehanske poškodbe npr. razni plastični pokrovi, gumbi, kljukice na vratih itd.; zunanje poškodbe na dotočni cevi (če je dotočna cev na spoju malenkost napihnjena - prevelik pritisk), odstranjevanje tujkov iz aparata; čiščenje sušilnega sistema, ki ga je povzročil tujek v sušilnem sistemu; odstranjevanje tujkov iz pralnih strojev, ter zamenjavo vseh rezervnih delov, ki so posledica okvar, ki ga je povzročil tujek v aparatu in nihanje pritiska vode, ki so posledica zunanjih dejavnikov.  

- pomivalni stroji: poškodba elektronike, motorja in vseh električnih delov; odstranjevanje tujkov iz aparata ter zamenjavo vseh rezervnih delov, ki so posledica okvar, ki ga je povzročil tujek v aparatu; ponoven zagon elektronike oz. nastavitev elektronike, ki je posledica nihanja napetosti in predčasne ustavitve aparata; čiščenje pomivalnih šob v pomivalnem stroju, nepravilna uporaba pomivalnih sredstev; zamašitev solnice zaradi neustrezne uporabe soli; zamašitev kondenzne posode in dovodnega sistema, po katerem prihaja voda v aparat; nihanje pritiska vode, ki je posledica zunanjih dejavnikov; nepravilna montaža aparata pod kuhinjsko delovno ploščo, v katerem ni dovolj zračenja ter ni pod delovno ploščo nameščene zaščitne folije ali kakršnekoli druge zaščite, ki je priporočena iz strani proizvajalca (to predvsem velja za vgradne in integrirane aparate); blokiranje črpalk zaradi tujkov, blokiranje ventilov zaradi umazanije, (pre)grobo čiščenje in čiščenje z neustreznimi čistili. 

- hladilniki/zamrzovalniki: poškodba elektronike, kompresorja in vseh električnih delov; nepravilno čiščenje aparata, poškodbe polic zaradi prevelike teže; poškodba tečajev vrat zaradi večje obremenitve vratnih polic in s tem preslabega tesnjenja vrat; shranjevanje jedkih snovi in tekočin v aparatu; poškodba hladilnega sistema zaradi čiščenja ledu ali premeščanja aparata; zvišanje glasnosti aparata; lepotne pomanjkljivosti in podobno.

- kuhalna tehnika: poškodba elektronike, kompresorja in vseh električnih delov; čiščenje z neustreznimi čistili (modrikaste kuhalne plošče in pečice); poškodba vžigalne tuljave in vžigalnih svečk (posledica prekipevanja), poškodbe nosilcev posode pri plinskih ploščah, mehanske poškodbe plinske cevi; nepravilno čiščenje notranjega dela pečice (možna poškodba zadnjega ventilatorja ali zamaščen zadnji ventilator); poškodbe mrež in lovilca maščobe, nepravilna montaža in s tem pregrevanje kuhalne plošče in pečice, fizična poškodba stekla kuhalne plošče, fizična poškodba stekla na vratih pečic in štedilnikov.

 

11. člen

Splošni pogoji opravljanja strokovnih priklopov gospodinjskih aparatov


Storitev priklopa vključuje odklop in demontažo starega aparata, montažo novega in na 
željo stranke odvoz starega aparata.
Odklop in demontaža se izvede le v primeru, da je to izvedljivo. V kolikor je pri tem posegu 
potrebno razbijati ploščice ali betonski pult ali rezati omarice ter opravljati druga dodatna 
gradbena dela, mora le-ta urediti stranka predhodno na svoje stroške.
V kolikor izvajalec del ugotovi, da prostor ni pripravljen po zgornjih navodilih, lahko delo 
zavrne. V temu primeru se stranki zaračunajo stroški prihoda izvajalca strokovnih 
priklopov v višini 39,90 EUR.


11.1. PRIKLOP MANJ ZAHTEVNA DELA = 54,90 EUR

 

SUŠILNI STROJ:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini aparata 
(največ 1 meter od aparata).
Montaža veznega elementa ni vključena v ceno. Vezni element mora ustrezati aparatu.


HLADILNIK - PROSTOSTOJEČI:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- menjava smeri odpiranja vrat je vključena v ceno storitve priklopa.

 

ZAMRZOVALNA SKRINJA:

- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).

 

ZAMRZOVALNIK PROSTOSTOJEČI:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- menjava smeri odpiranja vrat je vključena v ceno storitve priklopa.

 

11.2. PRIKLOP ZAHTEVNA DELA = 64,90 EUR

 

PRALNI STROJ / PRALNO SUŠILNI STROJ:
- pripravljen dovod vode: ustrezna in delujoča pipa ¾ cole v neposredni bližini aparata 
(največ 1 meter od aparata).
- pripravljen odvod vode: stenski ali talni odtok z ustrezno 'smrekico' v neposredni bližini 
aparata (največ 1 meter od aparata).
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini aparata 
(največ 1 meter od aparata).

 

PROSTOSTOJEČI POMIVALNI STROJ:
- pripravljen dovod vode: ustrezna in delujoča pipa ¾ cola v neposredni bližini aparata 
(največ 1 meter od aparata).
- pripravljen odvod vode: stenski ali talni odtok z ustrezno 'smrekico' v neposredni bližini 
aparata (največ 1 meter od aparata).
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini aparata 
(največ 1 meter od aparata).

 

ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK - PROSTOSTOJEČ:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).


11.3. PRIKLOP BOLJ ZAHTEVNA DELA = 84,90 EUR

 

KUHALNA PLOŠČA:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- pripravljen dovod plina: pipa ali jeklenka ali ustrezna cev od jeklenke do aparata v 
neposredni bližini (največ 1 meter od aparata).
- pripravljeno pohištvo - dimenzijsko in funkcionalno ustrezno (pravilna dimenzija izreza v 
pult).
- menjava šob je vključena v ceno storitve priklopa.

 

PEČICA:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- pripravljen dovod plina: pipa ali jeklenka ali ustrezna cev od jeklenke do aparata v 
neposredni bližini (največ 1 meter od aparata).
- pripravljeno pohištvo - dimenzijsko in funkcionalno ustrezno (dovolj velika odprtina v 
pohištvu za vgradnjo pečice)

 

VGRADNI POMIVALNI STROJ:
- pripravljen dovod vode: ustrezna in delujoča pipa ¾ cola v neposredni bližini aparata 
(največ 1 meter od aparata).
- pripravljen odvod vode: stenski ali talni odtok z ustrezno 'smrekico' v neposredni bližini 
aparata (največ 1 meter od aparata).
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini aparata 
(največ 1 meter od aparata).

 

HLADILNIK - ENOVRATNI VGRADNI:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- pripravljeno pohištvo - dimenzijsko in funkcionalno ustrezno (pravilna izbira kuhinjskih 
spon in dimenzij prostora vgradnje aparata)
- menjava smeri odpiranja vrat je vključena v ceno storitve priklopa.

 

HLADILNIK - DVOVRATNI VGRADNI:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- pripravljeno pohištvo-dimenzijsko in funkcionalno ustrezno (pravilna izbira kuhinjskih 
spon in dimenzij prostora vgradnje aparata)
- menjava smeri odpiranja vrat je vključena v ceno storitve priklopa.

 

ZAMRZOVALNIK VGRADNI:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- menjava smeri odpiranja vrat je vključena v ceno storitve priklopa.

 

PRIKLOP AMERIŠKEGA HLADILNIKA:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- pripravljeno pohištvo - dimenzijsko in funkcionalno ustrezno (pravilna izbira kuhinjskih 
spon in dimenzij prostora vgradnje aparata)
- pripravljen dovod vode: ustrezna in delujoča pipa ¾ cola v neposredni bližini aparata 
(največ 1 meter od aparata).

 

PLINSKI ŠTEDILNIK - PROSTOSTOJEČ:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- pripravljen dovod plina: pipa ali jeklenka ali ustrezna cev od jeklenke do aparata v 
neposredni bližini (največ 1 meter od aparata).
- menjava šob je vključena v ceno storitve priklopa.

 

VGRADNA NAPA POD OMARICO:
- pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- pripravljeno pohištvo - dimenzijsko in funkcionalno ustrezno
- pripravljen odvod zraka (opcija, v kolikor ima stranka pripravljen odvod zraka) v 
neposredni bližini (največ 1 meter od aparata).
- cev za odvod zraka od nape do stenskega odtoka, reducirni element, lovilec kondenza 
mora stranka priskrbeti sama na svoje stroške, kajti to ni sestavni del nape.

 

PEČICA IN KUHALNA PLOŠČA KOT SET:
-pripravljeno električno napajanje: vtičnica ali priključna doza v neposredni bližini (največ 1 
meter od aparata).
- pripravljen dovod plina: pipa ali jeklenka ali ustrezna cev od jeklenke do aparata v 
neposredni bližini (največ 1 meter od aparata).
- pripravljeno pohištvo - dimenzijsko in funkcionalno ustrezno (pravilna dimenzija izreza v 
pult, dovolj velika odprtina v pohištvu za vgradnjo pečice)
- menjava šob je vključena v ceno storitve priklopa.

 

11.5. PAKET ELEKTRIČNIH PRIKLOPOV GOSPODINJSKIH APARATOV = 239,90 EUR
Namenjen je strankam, katere kupijo kuhinjo in gospodinjske aparate v GA+kuhinje in se 
odločijo tudi za priklop vseh aparatov v kuhinji. Za priklope gospodinjskih aparatov pri 
stranki veljajo zgoraj napisani splošni pogoji za posamezni priklop aparata.
Monterji kuhinj aparate, kupljene v GA+kuhinje, brezplačno vgradijo. Izvajalec strokovnih 
priklopov je naknadno poslan k stranki, ko je kuhinja že zmontirana, da aparate priklopi in 
stranki na kratko razloži uporabo posameznega aparata. Izvajalec strokovnih priklopov se 
zavezuje, da bo aparate pri stranki priklopil v 3 delovnih dneh po končani montaži kuhinje.
Plinske kuhalne plošče oziroma plinski štedilniki so po večini pripravljeni na mestni plin, v 
primeru priklopa na jeklenko je zamenjava šob del storitve priklopa.
V kolikor želi stranka zamenjavo strani odpiranja vrat pri vgradnem hladilniku, ji to storitev 
opravi monter kuhinje. V kolikor ima stranka prostostoječi hladilnik in želi zamenjavo smeri 
odpiranja vrat odpiranja, ji le-to storitev opravi izvajalec strokovnih priklopov

 

12. člen

Klub GA+kuhinje


Klub GA+kuhinje je namenjen kupcem, ki želijo biti deležni prednosti, ugodnosti in priložnosti, ki jim jih zagotavlja članstvo v klubu. 

Pogoji članstva 
Kupec postane član kluba GA+kuhinje ob prvem nakupu, ko izpolni in podpiše pristopno izjavo oz. pogodbo o prodaji. Včlanitev je možna neposredno na prodajnem mestu, preko spleta in pošte. Člani GA+kuhinje kluba lahko postanejo kupci-potrošniki in kupci ne-potrošniki. Za kupce ne-potrošnike 3 letno GA+kuhinje Jamstvo ne velja.

Članstvo v klubu GA+kuhinje je brezplačno in ne predstavlja nobenih obveznosti za člana. 

Ugodnosti za člane kluba GA+kuhinje: 
- nakup po ugodnih klubskih cenah, ki so nižje od rednih cen,
- odkup starih aparatov po klubskih odkupnih cenah, 
- možnost dokupa jamstva za večino blagovnih znamk velikih gospodinjskih aparatov,
- dostava aparatov  v R. Sloveniji za 6,99 €, 
- brezplačna dostava in montaža kuhinj v vrednosti lesenega dela nad 2.000,00€ 

 

Varovanje osebnih podatkov

GA+kuhinje, kot upravljavec osebnih podatkov članov, obdeluje osebne podatke v skladu z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/04 s spremembami) in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Z včlanitvijo v GA+kuhinje klub se kupec strinja, da mu lahko občasno pošiljamo oglasni material. Vsi podatki se lahko uporabljajo le za naslednje namene: statistične obdelave, trženjske raziskave, pošiljanje oglasnega gradiva, vabil, spremljanje nakupovalnih vsebin kupcev, telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje. GA+kuhinje osebne podatke članov obdeluje do pisnega preklica privolitve člana.

 

Prekinitev članstva

Član prekine članstvo tako, da o tem pisno obvesti podjetje Aparati d.o.o., Grška ulica 13, 1000 Ljubljana. 

 

Sprememba pogojev 
GA+kuhinje klub si pridržuje pravico spreminjanja in dopolnjevanja pogojev GA+kuhinje kluba in programov ugodnosti, o čemer bo pravočasno obveščal svoje člane preko svoje spletne strani.

Informacije in kontakti
Klub GA+kuhinje - Aparati d.o.o., Grška ulica 13, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01 520 46 66 
E-pošta: info@ga.si

 

13. člen

 

13.1. Nakup kuhinje

 

Pri nakupu kuhinje v skupni vrednosti nad 2.000,00 € z vsemi vključenimi popusti in davkom na dodano vrednost je dostava in montaža kuhinje brezplačna. Pri nakupu kuhinje v skupni vrednosti pod 2.000,00 € znaša cena dostave in montaže 200,00 €. Dostava in montaža kuhinje se vrši samo na območju Republike Slovenije.

Za fizične osebe velja garancija GA+kuhinje 2 (dve) leti in začne teči z dnem montaže kuhinje pri kupcu. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Če stranka uveljavlja zahtevek za rešitev reklamacije, garancijska doba na reklamirani element/e začne ponovno teči z dnem rešene reklamacije. Za kupce-nepotrošnike velja garancija na kuhinjo 1 (eno) leto. 

V primeru, da stranka v garancijskem roku uveljavlja reklamacijo na del kuhinje, ki ni več dobavljiv (dekor pulta, ličnice, korpusa, ročaji, itd.), bo proizvajalec priznal kulanco in zamenjal reklamirani del za primerljivi del kuhinje ali dekor, ki je še dobavljiv.

 V primeru, da stranka odkloni našo montažo ali pa se bo kuhinja montirala izven meja Republike Slovenije, mora stranka sama poskrbeti za prevoz kuhinje iz skladišča. Če stranka sama prevzame kuhinjo v skladišču, s podpisom dobavnice potrjuje, da je prevzela nepoškodovano blago in posledično ni možno uveljavljati transportnih poškodb. V primeru lastnega prevzema lesenega dela kuhinje, kupec krije nastale stroške v primeru uveljavljanja garancije na rezervne dele. Ravno tako se v takih primerih ne more uveljavljati garancije na kuhinjo iz naslova napak na montaži. 

 

13.2. Osnovna montaža kuhinje vključuje: 

- dostava in vnos kuhinje v pritličje do vključno 4. nadstropja bloka oziroma dostava in vnos v hišo, 

- postavitev omaric po načrtu brez potrebnih predelav le-teh (rezanje po širini in globini), 

- rezanje pultov zaradi nepravih kotov, izrez pulta za vgradna korita in kuhalne plošče (kupljenih v GA+ kuhinje) 

- izrezi v podnožju za prezračevalne rešetke in za potrebe pomivalnega stroja, 

- vgradnja aparatov, razen stropnih otočnih nap (kupljenih v GA+ kuhinje), 

- do največ dva izreza v leseno stensko oblogo (če je kupljena v GA+ kuhinje).

 

V primeru onemogočenega oziroma oteženega vnosa lesenega dela kuhinje in gospodinjskih aparatov mora kupec na lastne stroške poskrbeti za vnos v prostor. V primeru, da ob prihodu monterjev na objekt na dogovorjeni termin montaže prostor ni pripravljen ali stranka ni omogočila dostopa do objekta in vnosa v prostor, se za neizvedeno montažo zaračuna znesek v višini 60,00 €, ki mora biti poravnan s strani stranke najmanj 1 teden pred ponovnim terminom montaže.

Dostava- opozorilo

Zaradi svoje specifikacije, so lahko samostoječi aparati dobavljeni tudi pred ali po dostavi/montaži kuhinje in/ali ostalih vgradnih elementov/aparatov. 

 

13.3 Montaža kuhinje in aparatov se izvaja na podlagi načrta. Stranka s podpisom tega dokumenta potrjuje, da je seznanjena z načrtom in karakteristikami kuhinje in prevzema odgovornost za pripravo inštalacij po opravljeni izmeri (skica z merami mora biti priložena). V primeru, da stranka po zaključeni izmeri s strani pooblaščenega izvajalca GA+ kuhinj dodatno posega v prostor, kjer se kuhinja montira in o tem pisno ne obvesti prodajalca, stranka sama nosi vse dodatne stroške, ki bi nastali iz tega naslova.

Za vsa dodatna dela in spremembe, ki niso zajete v skici, ki jo je stranka podpisala ob naročilu kuhinje, se mora stranka predhodno dogovoriti s prodajalcem.

Vrsta storitve za doplačilo Znseke doplačila z DDV
dostava kuhinje in aparatov v 5. ali višje nadstropje 20,00 €
vgradnja posameznega aparata, kupljenega drugje 25,00 €
3. in vsak naknadni izrez v leseno stensko oblogo 5,00 €
izrez v pult za dimnik, okensko polico, stebre,… 35,00 €
Predelava posamezne omarice ali elementa 45,00 €
montaža stropne otočne nape (konstrukcija in inštalacije morajo biti vnaprej pripravljene s strani stranke) 69,90 €

Brezplačna vgradnja gospodinjskih aparatov ne vključuje:

 

- izdelava izvrtin v vsa kuhinjska korita za namen montaže kuhinjske armature

- montaže kuhinjske armature,

- priklopa aparatov na plinsko, električno in vodovodno omrežje. 

- rezanja ALU dimnikov pri kuhinjskih napah

 

13.4 Priklop aparatov v kuhinji se lahko naroči ob nakupu aparatov, v skladu z veljavnimi tarifami za posamezne gospodinjske aparate iz 11. člena splošnih pogojev.

V primeru, da stranki priklop aparatov na električno, plinsko ali vodovodno omrežje opravi oseba, ki ni usposobljena in pooblaščena za tovrstna dela, GA+ kuhinje ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe in napake, ki bi lahko nastale na aparatih, kuhinji in objektu zaradi nestrokovnega priklopa. Prav tako za takšne aparate ni možno uveljavljati garancije.

Za aparate, ki niso kupljeni v GA+ kuhinje, se zaračuna vgradnja v znesku 25,00 € na vsak posamezen aparat. Aparati morajo biti dostavljeni na lokacijo pred izvedbo montaže kuhinje in aparatov. Do prihoda monterjev morajo biti aparati zapakirani v originalno embalažo. GA+ kuhinje ne prevzemajo odgovornosti iz naslova poškodb ali nedelovanja aparatov, kupljenih drugje.

Stranka mora embalažo aparatov, ki so bili kupljeni v GA+ kuhinje, shraniti do prvega zagona aparata, saj jo potrebujemo v primeru uveljavljanja morebitne reklamacije.

Menjavo strani odpiranja vrat pri prostostoječih hladilnikih ne izvajajo monterji kuhinj in se je za to potrebno obrniti na pooblaščeni servis aparata.

 

13.5 Stranka ima možnost podati reklamacijo na montažo kuhinje in vidne napake v roku 8 dni po zaključeni montaži. Po tem roku reklamacije na montažo kuhinje ni več možno uveljavljati.

 

13.6 Kupnina za kuhinjo in aparate mora biti v celoti poravnana najkasneje 1 teden pred predvideno montažo. V primeru, da se montaža prestavi na zahtevo/željo strank, mora stranka vseeno poravnati preostalo kupnino najkasneje 1 teden pred prvotno dogovorjenim terminom montaže.

 

Če kupec blaga (kuhinje in/ali gospodinjskih aparatov) ne prevzame v dogovorjenem roku (zamuda pri prevzemu), je družba Aparati d.o.o. po neuspešni določitvi naknadnega roka upravičena blago na stroške kupca skladiščiti v skladu s cenikom objavljenem v teh splošnih pogoji. Po določitvi primernega naknadnega roka najmanj dveh tednov imamo pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati odškodnino. 

 

V primeru, da stranka ne prevzame kuhinje (in/ali gospodinjskih aparatov) v dogovorjenem roku, oziroma se montaža zaradi razlogov pri stranki ne opravi v potrjenem terminu, si prodajalec pridržuje pravico do obračuna stroškov skladiščenja aparatov in kuhinj v skladišču GA+ kuhinje. Obračun začne teči po prvem mesecu skladiščenja, od dneva, ko so bili kupcu kuhinja in aparati na voljo v skladišču GA+ kuhinje. Obračun se opravi po veljavnem ceniku z dne 01.01.2019 in znaša 1,00 € na dan za aparat in 5,00 € na dan za kuhinjo. Odgovornost za naključno uničenje blaga preide na kupca. 

 

13.7 Nakup eksponatov kuhinj: pri nakupu lesenih delov kuhinje velja načelo videno – kupljeno. Stranka in prodajalec sta dolžna pregledati eksponat in na zapisnik zabeležiti morebitne nepravilnosti in/ali poškodbe eksponata. Pri eksponatih kuhinj lahko zaradi zunanjih dejavnikov pride do barvnih odstopanj pri ličnicah kuhinje in/ali pultu, pri čemer se morebitno odstopanje zapiše v zapisnik, v kolikor je barvno odstopanje vidno v salonu. Pri nakupu kuhinjskega eksponata je v ceno vključena samo demontaža kuhinje iz salona, dostava in montaža kuhinje pri stranki pa ni vključena v ceno. Za eksponate kuhinj nudimo 1 leto garancije, GA+kuhinje Jamstva ni možno uveljavljati. Enoletna garancija na eksponate kuhinj ne vključuje napak in poškodb, ki so bile vidne ob samem nakupu eksponata, kot tudi ne morebitnih manjših prask, odrgnin in ostalih manjših nepravilnosti. Prav tako garancija ne pokriva morebitnega barvnega odstopanja pri barvah ličnic kuhinje in/ali delovnega pulta, ki lahko nastane zaradi razstave kuhinje v salonu.

Prodajalec si pridržuje pravico, da v roku 30 dni izvede demontažo eksponata kuhinje v salonu. Kupec mora v roku 7 koledarskih dneh po prejemu pisnega obvestila o pripravljenem eksponatu le-tega prevzeti v salonu. Po preteku tega roka se začnejo obračunavati stroški skladiščenja kuhinje po ceniku iz točke 13.6.

Kupec-potrošnik lahko poda zahtevek za stvarno napako, če meni, da kupljeni izdelki že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali promet in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov. Po istem zakonu nas je kupec-potrošnik o tem dolžan obvestiti pravilno ter najkasneje v roku dveh (2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Naslov za pisno obvestilo je: Aparati d.o.o., Grška ulica 13, 1000 Ljubljana. V primeru stvarne napake je kupec dolžan omogočiti prodajalcu v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, da izdelek pregleda. GA+kuhinje se obvezuje, da v osmih dneh od prejema obvestila napako odpravi oz. kupca obvesti, da je napaka sporna.

 

 

14. člen

Varovanje osebnih podatkov

 

Aparati d.o.o. bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

 

Vse podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki varovanja osebnih podatkov https://www.ga.si/politika-varstva-osebnih-podatkov/

 

15. člen

Sodna pristojnost in izključitev izvensodnega reševanja sporov
Kupec, v največji meri, kot jo dopušča veljavna zakonodaja, soglaša, da o morebitnem sporu, ki bi se nanašal na pogodbo o prodaji oziroma na obseg in izvrševanje pravic po pogodbi in po teh splošnih pogojih, odloča stvarno pristojno sodišče po sedežu Aparati d.o.o..

Izvensodno reševanje potrošniških sporov: Kupec-potrošnik lahko v morebitnem primeru spora iz nakupov, ki so bili opravljeni prek spletne trgovine, ki jo Aparati d.o.o. omogoča kot ponudnik blaga in storitev na območju Republike Slovenije, spor poizkuša rešiti prek platforme za reševanje potrošniških sporov (SRPS). Na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov lahko potrošnik dostopa preko spodnje povezave, ki je prav tako dostopna na spletni strani ponudnika.

Platforma je na voljo potrošnikom na tukaj. (točno naveden link)

 

Izven navedenega, Aparati d.o.o., v skladu z 8. Členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov in načelom prostovoljnosti, ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, razen, če poseben zakon ali uredba Evropske unije to izrecno določata.

 

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

16. člen

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati s 01.03.2022 in veljajo do spremembe ter se uporabljajo za vse pravne posle, v katerih kot stranka nastopajo Aparati d.o.o. ali njegovi pooblaščeni partnerji.

Ljubljana 01.03.2022                                                                                                       Aparati d.o.o.